O nas

Cumbria Development Education Centre (CDEC) jest głównym ośrodkiem edukacji globalnej  w Cumbrii i organizacją członkowską konsorcjum zrzeszającego ok 30 centrów edukacji globalnej z całej Anglii. W swojej pracy CDEC skupia się na jakości nauczania i uczenia, wspiera dociekania i refleksję oraz kształtuje czynności myślowe.  Priorytetem CDEC jest uczenie młodych ludzi o relacjach wiążących ich ze światem i ludźmi zamieszkującymi inne kontynenty, przyczynach globalnych nierówności oraz motywowanie do działania na rzecz zmiany.


Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) to niezależna organizacja pozarządowa  reprezentująca perspektywę praw człowieka w rozwoju. IGO wspiera inicjatywy z krajów globalnego Południa dotyczące prawa do żywności, sprawiedliwości podatkowej i inwestycyjnej, jak i wywiązywania się przez wspólnotę międzynarodową z działań na rzecz zmniejszenia nierówności i przestrzegania praw człowieka na świecie. W swoich działaniach edukacyjnych IGO powołuje się na tradycje edukacji emancypacyjnej i krytycznej edukacji globalnej, kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, oraz  rozwój społeczno emocjonalny młodych ludzi.

Alliance for Regional and Civil Initiatives (ARCI) to bułgarska organizacja pozarządowadziałająca na terenie całego kraju. ARCI realizuje inicjatywy i działania promujące rozwój i edukację na najwyższym poziomie, dla wszystkich grup wiekowych, bez względu na pochodzenie.  ARCI prowadzi również programy współpracy transgranicznej, realizuje międzykulturowe  partnerstwa z Macedonią, Turcją, Serbią i Rumunią oraz projekty kształcenia ustawicznego. W edukacji ARCI stawia na kształtowanie postaw empatii i wolności.

Future Worlds Center to inkubator ekonomii społecznejmiejsce, w kŧórym aktywiści i  wizjonerzy  realizują projekty promujące kulturę współpracy, prawa człowieka i pokój wykorzystując w tym celu najnowsze technologie, demokratyczny dialog, i dialogiczny design. Misją FWC jest wspieranie ludzi w zmianie społecznej odpowiadającej na stojące przed światem wyzwania.